Osobné údaje a cookies

1. Ochrana osobných údajov

1.1 Obchodná spoločnosť AVAVA s.r.o., Budatínska 20, 851 06,Bratislava, Slovenská republika, IČO: 51 981 254, DIČ: 2120858971, zapísaná v OR SR, oddiela Sro, vložka č. 131958/B, (ďalej ako „Predávajúci“) je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

1.2 Predávajúci je prevádzkovateľom internetovej stránky elektronického obchodu s adresou www.gavalcova.com (ďalej ako „Internetová stránka“).

1.3 Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci ponúkané Predávajúcim neobmedzenému počtu tretích osôb prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej ako „Tovar“).

1.4 Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi

a) Predávajúcim ako podnikateľom podnikajúcim na území Slovenskej republiky na základe živnostenského oprávnenia

a

b) kupujúcim, ktorým môže byť fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (ďalej ako „Kupujúci“),

predmetom ktorej je kúpa a predaj Tovaru (ďalej ako „Kúpna zmluva“).

1.5 Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je objednávka Kupujúceho uskutočnená vo forme elektronickej pošty odoslanej na adresu Predávajúceho jana@gavalcova.com alebo vo forme vyplneného a odoslaného formulára sprístupneného na Internetovej stránke (ďalej ako „Objednávka“).

1.6 Kupujúci vyhlasuje a potvrdzuje, že zo strany Predávajúceho ako prevádzkovateľa podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) mu boli pred uzavretím Kúpnej zmluvy poskytnuté:

a) identifikačné údaje Predávajúceho,

b) informácie o účeloch spracúvania poskytnutých osobných údajov, ktorými sú:

– uzavretie Kúpnej zmluvy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a vykonávacích predpisov k nemu (právny základ spracúvania osobných údajov), zmeny Kúpnej zmluvy, ukončenie Kúpnej zmluvy,

– poskytovanie zákazníckej starostlivosti, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií a zodpovedania otázok Kupujúceho,

– marketing, t.j. ponúkanie alebo propagáciu výrobkov a služieb Predávajúceho, vrátane zasielania informácií a informačných materiálov o usporiadaných akciách, kampaniach, výrobkoch a iných aktivitách realizovaných najmä na podporu predaja,

c) informácie, že Predávajúci bude spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu:

– titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia,

– telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, číslo bankového účtu,

– údaje o vyúčtovaní dodávok Tovarov podľa Kúpnej zmluvy, údaje o výške neuhradených záväzkov, údaje k spôsobu realizácie úhrad zo strany Kupujúceho (vrátane údaja o čísle bankového účtu), ako aj iné údaje, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením Zmluvy,

d) doplňujúce informácie, že na Internetovej stránke :

– je zverejňovaný a aktualizovaný zoznam všetkých sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení na základe poverenia Predávajúceho spracúvať osobné údaje Kupujúceho, a to najmä (nie však výlučne) za účelom uzatvárania zmlúv, za účelom realizácie automatizovaného spracúvania dát, zabezpečenia fakturácie a účtovania,

Aktuálny zoznam týchto subjektov je nasledujúci:

O&M Consulting, s. r. o., so sídlom Páričkova 11, Bratislava 821 08, IČO: 46 358 234
First Economist s. r. o., so sídlom Rusovská cesta 11, Bratislava 851 01, IČO: 47 634 090
Primarico s. r. o., so sídlom Ružinovská 42, Bratislava 821 01, IČO: 47 886 447

– sú zverejnené a aktualizované všetky poskytnuté informácie ako aj ďalšie údaje týkajúce sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho, najmä v súvislosti s plnením informačných povinností a ochrany podľa Zákona o ochrane osobných údajov,

e) informácie, že Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje a to: titul, meno, priezvisko a adresa v poštovom styku Predávajúceho s Kupujúcim a pre účely evidencie týchto údajov,

f) informácie, že Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho aj bez jeho súhlasu, pokiaľ tieto už boli zverejnené,

g) informácie, že osobné údaje poskytnuté Kupujúcim je Predávajúci oprávnený spracúvať aj bez súhlasu Kupujúceho, a to na základe §10 odsek 3 písmeno b), zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a to :

– titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa,

– telefónne číslo, adresa elektronickej pošty,

v opačnom prípade Predávajúci nevie garantovať riadne a včasné plnenie povinností podľa Kúpnej zmluvy a nezodpovedá za prípadné škody, ktoré v dôsledku toho môžu vzniknúť Kupujúcemu,

h) informácie, že Predávajúci je oprávnený uchovávať poskytnuté osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu až do uplynutia lehoty, v priebehu ktorej je možné právne napadnúť vyúčtovanie poskytnutých dodávok Tovaru, alebo si uplatniť nárok na úhradu za dodávku Tovaru. V prípade začatia reklamácie, mimosúdneho riešenia sporu alebo súdneho konania, ktoré vniknú v súvislosti s plnením práv a povinností podľa Kúpnej zmluvy alebo ktoré sa týkajú Kúpnej zmluvy (napríklad spor o jej neplatnosť), je Predávajúci oprávnený v nevyhnutnom rozsahu uchovávať osobné údaje v potrebnom rozsahu až do právoplatného ukončenia uvedených konaní a do uplynutia lehôt na využitie opravných prostriedkov voči rozhodnutiam vydaných v týchto konaniach,

i) informácie, že osobné údaje Kupujúceho môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté tretím osobám, a to najmä (nie však výlučne) za účelom zabezpečenie poštového a platobného styku poskytovateľovi univerzálnej poštovej služby, poskytovateľovi poštových služieb a poskytovateľovi kuriérskych služieb,

j) informácie, že v súlade s ust. § 32 Zákona o ochrane osobných údajov môže dôjsť k prenosu poskytnutých osobných údajov Kupujúceho do členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

k) informácie o právach Kupujúceho ako dotknutej osoby vyplývajúcich z ust. § 28 Zákona o ochrane osobných údajov, a to najmä (nie však výlučne), že Kupujúci je oprávnený od Predávajúceho vyžadovať :

– potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

– vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov,

– vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

– opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

– likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

– likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,

– blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

1.7 Ochrana osobných Kupujúceho je technicky a organizačne zabezpečená v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

1.8 Kupujúci môže súhlasiť so spracovaním osobných údajov Predávajúcim ako prevádzkovateľom v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to: titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo na účel marketingu (ďalej ako „Účel“), t.j. na ponúkanie alebo propagáciu Tovarov, výrobkov, produktov a služieb Predávajúceho, vrátane zasielania informácií a informačných materiálov o usporadúvaných akciách, kampaniach, výrobkoch a iných aktivitách realizovaných najmä na podporu predaja (všetko spolu ďalej ako „obchodné oznámenia“), na zasielanie obchodných oznámení na oznámenú poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty (e-mail) Kupujúceho, najmä podľa zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ako aj na kontaktovanie Kupujúceho prostriedkami elektronickej diaľkovej komunikácie (telefonický kontakt, krátke textové správy – SMS, správy elektronickej pošty) prostredníctvom Kupujúcim poskytnutých kontaktných údajov a na prezentáciu obchodných oznámení aj v tejto forme na obdobie 5 rokov. Tento súhlas môže byť kedykoľvek zo strany Kupujúceho písomne odvolaný s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania tohto súhlasu na adresu sídla Predávajúceho, ak nie je uvedený iný (neskorší) dátum odvolania.

– Predávajúci môže pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedený Účel využívať zmluvných partnerov – sprostredkovateľov, ktorých poveruje spracúvaním osobných údajov, pričom ich zoznam je zverejnený a aktualizovaný na Internetovej stránke,

– môže dôjsť k prenosu osobných údajov do členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,

– osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, o ktorých bol Kupujúci informovaný, a že osobné údaje môžu byť sprístupnené označenému okruhu príjemcov, o ktorých bol tiež informovaný.

2. COOKIES

Cookies sú textové súbory, ktoré obsahujú malé množstvo informácií, ktoré Váš prehliadač ukladá vo Vašom počítači, tablete alebo smartfóne pri návšteve www.gavalcova.com . Súbory cookies sú užitočné, pretože slúžia najmä k analýze návštevnosti našich stránok a k zaisteniu vyššieho komfortu pri používaní našich webových stránok (zapamätať užívateľa pre ďalšiu návštevu). Umožňujú našim systémom rozpoznať Váš prehliadač, a tak Vám napr. našu reklamu na špeciálne akcie ukazovať len obmedzene.

Na niekoľkých miestach používame tzv. „session cookies“. Tie sú po ukončení Vašej návštevy automaticky zmazané – slúžia na to, aby sme mohli našu ponuku urobiť prístupnejšou pre používateľa, efektívnejšou a bezpečnejšou. Naše cookies sú pomocou bezpečnostného štandardu Vášho prehliadača chránené proti prečítaniu treťou osobou.

Navyše sú na týchto webových stránkach pomocou tzv. „permanent cookies“ s použitím pseudonymu zhromažďované údaje. Tieto údaje nám pomáhajú identifikovať špeciálne potreby pre jednotlivé skupiny zákazníkov. Ak ste, napríklad, vložili výrobok do košíka, následne ste opustili stránku www.gavalcova.com bez zatvorenia prehliadača a neskôr ste sa opäť na našu stránku vrátili, „permanent cookies“ zaistia, že Vami vybraný výrobok zostane v nákupnom košíku. Tieto údaje nie sú využívané na osobnú identifikáciu návštevníka týchto webových stránok a nie sú spájané s osobnými údajmi cez nositeľa pseudonymu.

Súbory cookies môžete odmietnuť alebo v prípade potreby vymazať. Pokyny, ako to urobiť nájdete v sekcii „Pomocník“ vášho webového prehliadača, prípadne môžete navštíviť webovú stránku www.AllAboutCookies.org.

V prípade, že odmietnete používanie súborov cookies budete môcť aj naďalej navštevovať naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia fungovať správne. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte, že do Vášho zariadenia môžeme umiestniť jednotlivé súbory cookies.

Košík